Bảo vệ: CÔNG TY PUTANEST

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: CÔNG TY TANMIDO

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: CÔNG TY DT6

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: CÔNG TY GẤM HOA VIỆT

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: CÔNG TY LAN VIỆT

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: CÔNG TY CITIPU

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Công ty EL TADO

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Trang Trại Phúc Nấm

TRANG TRẠI PHÚC NẤM

Bảo vệ: GẠO SẠCH KHÁNH MINH – THIẾT KẾ

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế

Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế Chương trình bao gồm hệ thống các học phần (môn học) đại cương, cơ sở ngành và hệ thống đồ án chuyên ngành giúp người học có thể trang…